– wydarzenia towarzyszące –

 W

 

 – WIZYTY STUDYJNE PODCZAS KONGRESU

17 LISTOPADA 2011, GODZ. 15.00-19.00

Goście kongresu mogli wziąć udział w zaproponowanych im ścieżkach wizyty studyjnej, podczas której mogli bliżej zapoznać się z działalnością jednej z wybranych instytucji/organizacji – wyjątkowych miejsc na mapie kulturalno-edukacyjnej Warszawy. Wizyty odbywały się w Domu Spotkań z Historią, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat. Czwarta ścieżka, przygotowana przez Platformę Kultury, była dostępna również dla gości spoza kongresu i stanowiła komentarz do doświadczeń animacyjno-projektowych z całej Polski.

Wizyty odbywały się 17 listopada w godz. 15.00-19.00. Liczba miejsc na poszczególnych wizytach była ograniczona.

 

Dom Spotkań z Historią

ul. Karowa 20, Warszawa

Dom Spotkań z Historią (DSH) powstał w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA. Od marca 2006 działa jako samorządowa instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy. Zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Szczególne miejsce poświęca przeszłości stolicy i historii jej mieszkańców. W dwóch galeriach wewnętrznych oraz na pobliskim skwerze organizuje wystawy historyczne. DSH realizuje wiele różnorodnych projektów edukacyjnych (w tym międzynarodowych) oraz organizuje cykle spotkań, pokazy filmów, promocje wydawnicze, dyskusje, seminaria i konferencje.

Na wizytę zaprosił dział edukacji DSH, zajmujący się nie tylko edukacją historyczną, ale i kulturalną. Przedstawił on także, jak uczyć o historii poprzez instalacje artystyczne, akcje miejskie, wydarzenia parateatralne.

www.dsh.waw.pl

 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI

ul. Jazdów 2, Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) jest Narodową Instytucją Kultury promującą sztukę współczesną. Od ponad 20 lat Centrum Sztuki Współczesnej jest miejscem tworzenia, prezentacji i dokumentacji sztuki najnowszej we wszystkich jej przejawach. Istotą programu CSW jest ukazywanie różnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie. CSW przedstawia twórczość artystów polskich i zagranicznych oraz prezentuje za granicą najważniejsze zjawiska sztuki polskiej. Utrzymuje kontakty i prowadzi wymianę z wieloma ośrodkami sztuki na świecie. CSW realizuje swe cele poprzez organizację wystaw, prezentacje teatru wizualnego i sztuki performance, koncerty muzyki współczesnej, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki wideo, spotkania autorskie, wykłady, seminaria, warsztaty twórcze; a także poprzez zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu dyscyplin. W skali roku odbywa się tu kilkadziesiąt wystaw, a także kilkaset wydarzeń teatralnych, muzycznych, multimedialnych oraz programów związanych z literaturą współczesną.

Laboratorium Edukacji Twórczej, do którego zaproszono uczestników Kongresu, zajmuje się praktyką edukacyjno-twórczą, prowadzi warsztaty twórcze oraz programy artystyczne.  

www.csw.art.pl

 

KRYTYKA POLITYCZNA – CENTRUM KULTURY NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT

ul. Nowy Świat 63, Warszawa

Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat to miejsce spotkań artystycznych i naukowych, pokazów filmowych, koncertów i imprez muzycznych. To także księgarnia i kawiarnia kulturalna.

Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat otwarto w listopadzie 2009 roku. Jest to ośrodek wymiany myśli, prezentacji prac artystycznych, projektów społecznych i kulturalnych. Poprzez otwarte spotkania i dyskusje realizuje jeden z najważniejszych ideowych celów środowiska Krytyki Politycznej, czyli zniesienie granic między polem nauki, sztuki i polityki. Do udziału w debatach zaprasza działaczy społecznych, animatorów kultury, publicystów i polityków. Otwiera artystów na myślenie w kategoriach politycznych, a uczestników życia politycznego skłania do traktowania kultury jako równoprawnego języka decydującego o kształcie społeczeństwa.

Przedstawiciele KP przedstawili realizowane przez Centrum projekty, a także opowiedzieli o ich działalności w Szydłowcu w ramach projektu „Cięcie”.

www.nowywspanialyswiat.pl

 

PLATFORMA KULTURY: OGÓLNOPOLSKA SIEĆ PROJEKTÓW Z DZIEDZINY EDUKACJI KULTURALNEJ I ANIMACJI KULTURY

Centralny Basen Artystyczny, ul. Konopnickiej 9

Platforma Kultury to realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ogólnopolski portal poświęcony edukacji kulturalnej i animacji kultury. Prezentuje projekty i działania promujące aktywne uczestnictwo w kulturze, adresowane do różnych grup docelowych oraz do całych społeczności. Projekty realizowane są we wszystkich regionach Polski, przy użyciu różnorodnych narzędzi oraz innowacyjnych metod. Przełamują tradycyjne podziały na nadawcę i odbiorcę, artystę i widza, kuratora i odwiedzającego wystawę. Ich celem jest szeroko rozumiana demokracja kulturowa: zwiększanie dostępu do kultury, walka z wykluczeniem, zapewnienie każdemu możliwości twórczej ekspresji, współdecydowania o kształcie działań oraz wyrażenia swoich poglądów. Wizyta studyjna u autorów projektów prezentowanych na Platformie Kultury umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z przykładami podobnych działań w Polsce.

Przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz animatorzy kultury zaprezentowali dwadzieścia projektów z różnych części Polski. Po prezentacji była okazja do zadawania pytań i bliższego zapoznania się z kontekstem i realiami poszczególnych projektów – przy kawie z animatorem kultury.

Kontynuacją prezentacji projektów był warsztat „Promocja projektów kulturalnych i budowanie relacji w internecie”, który stał się okazją do poznania nowych narzędzi, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów z innymi animatorami.

www.platformakultury.pl

 

– PROLOG W KORDEGARDZIE! –

 

Wystawa „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego”
Miejsce: Galeria Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Termin: 15 listopada – 19 listopada 2011

Kurator: Tomasz Rakowski

Zespół: Ewa Chomicka, Piotr Cichocki, Maja Dobiasz, Agata Pietrzyk, Dorota Ogrodzka, Sebastian Świąder, Julia Biczysko, Zuzanna Naruszewicz, Aleksandar Ćirlić, Paweł Ogrodzki

Wystawa prezentowała prace z projektu „Prolog”, który był realizowany jako forma zapowiedzi kongresu ShortCut Europe 2011, odbywającego się w Warszawie w dniach 16-18 listopada 2011 roku. Projekt stanowił kontynuację 5-letnich badań etnograficznych i projektów animacyjnych realizowanych przez studentów, animatorów i artystów w Ostałówku i Broniowie koło Szydłowca (obszary wysokiego, wiejskiego bezrobocia). Jego główne pytanie badawcze brzmiało: w jaki sposób podejmowane działania społeczne/artystyczne pobudzają lokalne potencjały kreatywności kulturowej? Projekt polegał z jednej strony na badaniach etnograficznych poświęconych m.in. działającym tam nieformalnym aktywistom, działaczom społecznym i grupom samoorganizacji, z drugiej zaś strony na przeprowadzeniu serii wydarzeń animacyjno-artystycznych. Efektem długofalowych działań prowadzonych przez artystów, edukatorów i animatorów kultury jest zarówno dokumentacja przeprowadzonych projektów, jak i prace stanowiące pokłosie tych działań.

W ramach wystawy zaprezentowano streaming zdjęć przygotowany przez Dorotę i Pawła Ogrodzkich, stanowiący zapis spotkań z mieszkańcami Broniowa i Ostałówka, opisujący poszczególne projekty zrealizowane przez animatorów i artystów, ich dynamikę, wzajemne przenikanie. Przedstawiono film Elżbiety Jabłońskiej „Substancja odżywcza”, mówiący o wiejskich smakach i opisujący kobiecą przestrzeń obu wsi, film Łukasza Skąpskiego, prezentujący niezwykłych konstruktorów maszyn. W przestrzeni Kordegardy pojawiła się także prezentacja idei „broniowskiej myśli socjologicznej”, którą przygotował Tomasz Rakowski. Traktory w videoinstalacji Wojtka Ziemilskiego z ugorów wzbiły się do nieba, święci Broniowa i Ostałówka rozgościli się w złotej ramie – obrazie drogi i rozmów, jakie odbyła Agata Pietrzyk. Kino „Modrzew”, do którego zaprosi Aleksandar Cirlić, stało się kolejnym miejscem spotkania z ludźmi i atmosferą podszydłowieckich wsi; w tle zabrzmiały broniowskie dźwięki i pieśni, zachowane przez Piotra Cichockiego. Przystanek Broniów, przystanek Ostałówek.

Projekt zrealizowany przez: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Narodowego Centrum Kultury, program Obserwatorium Kultury.
Partnerzy projektu: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Stowarzyszenie Katedra Kultury.
Miejsce i termin realizacji projektu: Broniów i Ostałówek, południowe Mazowsze / lipiec-październik 2011 r.
Informacje o przebiegu projektu oraz zespole: www.shortcut2011.pl

Wystawa realizowana ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Galeria Kordegarda

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
tel. 22-421-01-25, e-mail: kordegarda@nck.pl

Godziny otwarcia: wtorek – niedziela 11:00 – 19:00, poniedziałek – zamknięte