– po kongresie –

Kongres zamknięty! Dziękujemy wszystkim uczestnikom Kongresu za niezwykle inspirujące spotkanie, które zgromadziło kilkuset animatorów kultury z Polski i Europy. Wykład otwierający wygłosił prof. Leszek Kolankiewicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który w swym wystąpieniu odniósł się do tematu przewodniego Kongresu – „Kultura (nie) dla każdego?” – zastanawiając się nad kwestią „przynależności” i „własności” kultury oraz możliwością jej otwarcia – w sferze praktycznej i myślowej. W trwającej trzy dni debacie wzięli udział twórcy, edukatorzy, działacze społeczni z Polski, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Ukrainy, Węgier i Włoch, Serbii, Armenii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Mołdawii, Białorusi, a także z USA i Brazylii. Odmienność doświadczeń w pracy kulturalnej i perspektyw reprezentowanych przez panelistów sprawiły, że spotkanie stworzyło realną platformę dla wymiany wiedzy, poglądów, prezentacji nowatorskich rozwiązań na polu działań kulturalnych. Mamy nadzieję, że warszawski Kongres będzie miał również przełożenie na rozbudowanie sieci współpracy kulturalnej na poziomie lokalnym i europejskim.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z kilku paneli, kuluarów Kongresu i wydarzeń towarzyszących.